Våga prata om psykisk ohälsa. Det gör skillnad.

Det är fortfarande skrämmande med psykisk ohälsa, trots att tre av fyra har erfarenhet av det. Rädslan gör det svårt att prata öppet. Många är rädda för att bli mobbade, diskriminerade, utstötta. Andra, som inte har erfarenhet av psykisk ohälsa, är rädda för att säga fel och göra fel.

Rädsla och okunskap gör att människor isolerar sig, och blir isolerade av omgivningen. Det gör att många blir diskriminerade och orättvist behandlade – i skolan, arbetslivet, vården, socialtjänsten, äldreomsorgen och i beslut som är avgörande för vilket stöd samhället ska ge.

Våga prata och våga fråga

Vi måste våga prata om psykisk ohälsa, för att öka kunskapen och få fördjupad förståelse för våra olikheter. När vi vet mer vågar vi också fråga mer. Då kan vi ta död på fördomar och bryta isolering. Det leder till bättre möten mellan människor, professionellare behandling i vården och mindre diskriminering i samhället. Något som kan minska utslagning och rädda liv.
Över 300 ambassadörer

Att öka öppenheten om psykisk ohälsa är Hjärnkolls viktigaste uppgift. Motorn i arbetet är våra 300 engagerade och kunniga ambassadörer i alla åldrar som föreläser om sina erfarenheter av psykisk ohälsa.

Ambassadörerna leder utbildningar, startar diskussioner, arrangerar etikcaféer och mycket annat – på skolor, arbetsplatser, myndigheter och ute i samhället. De syns och hörs också ofta i media. Allt för att visa att psykisk ohälsa inte är något att vara rädd för. Vi har bara olika funktionssätt och vi tjänar alla på att olikheterna tas tillvara, mänskligt och ekonomiskt.

Vårt långsiktiga mål är att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter, oavsett psykiska olikheter.

Riksförbundet Hjärnkoll och föreningarna

Sedan 2015 är Hjärnkoll ett Riksförbund som jobbar för att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Bakom Riksförbundet Hjärnkoll står patient- brukar- och anhörigorganisationerna i nätverket NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Alla organisationerna finns representerade i Riksförbundet Hjärnkolls styrelse. Här hittar du Riksförbundets hemsida.

Föreningen Hjärnkoll Uppsala län bildades i november 2014 och är en av landets första föreningar inom Hjärnkoll.

Runtom i landet finns flera regionala Hjärnkollföreningar som på olika sätt arbetar för att förbättra attityderna till psykisk ohälsa.

Mellan 2009 – 2014 var Hjärnkoll en nationell kampanj som drevs av Handisam/Myndigheten för delaktighet i samarbete med NSPH.

Hjärnkoll Uppsala läns styrelse 2024

Ordförande
Kurt Nyberg

Vice ordförande
Petra Rohrer

Styrelseledamöter
Catarina Bernet
Chris Vargenberg
Maribel Rios Albornoz
Nasima Bergfors
Ulrika Frödin

Suppleanter
Adam Abdallah
Elias Carlberg
Joanna Källgren
Judith Henao
Solveig Sörhuus
Ylva Larsson