Hjärnkoll Uppsala Vid Seminariet om Nationell Strategi för Psykisk Hälsa och Suicidprevention

Den 1 september 2023 var en betydelsefull dag då Hjärnkoll Uppsala hade möjligheten att delta vid seminariet där Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen presenterade sin nya nationella strategi för psykisk hälsa och suicidprevention.

Bakgrund: Sedan sommaren 2020 har en omfattande insats pågått för att ta fram underlaget till den kommande nationella strategin för psykisk hälsa och suicidprevention.

Strategin i Korthet: Strategin, som fått namnet “Det handlar om livet,” syftar till att förbättra den psykiska hälsan i Sverige. Den riktar sig både till nuvarande och kommande generationer och betonar vikten av socialt hållbara samhällsstrukturer.

Strategin omfattar fyra huvudmål:

  1. Förbättrad psykisk hälsa i hela befolkningen.
  2. Färre självmord.
  3. Minskad ojämlikhet i psykisk hälsa.
  4. Minskade negativa konsekvenser av psykiatriska tillstånd.

Delmål och Insatsområden: För att uppnå de övergripande målen finns sju delmål och insatsområden som involverar olika aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

Nästa Steg: Om strategin antas, planeras nästa steg. Konkreta insatser kommer att utvecklas för de kommande tre åren, med samordning och dialog som centrala element. Uppföljning och utvärdering kommer att vara avgörande för att säkerställa strategins framgång.

Detta är en spännande tid för psykisk hälsa i Sverige. Vi ser fram emot att följa detta arbete och dess positiva inverkan på vårt samhälle.

 

Nu ser vi med spänning fram emot att höra vad vår socialminister Jacob Forssmed har att säga om detta viktiga förslag. 🗣️

Ett stort tack till vår fantastiska ambassadör Yasmine Fröbom för att du representerade Hjärnkoll Uppsala på seminariet. Din insats är betydelsefull🌟

Låt oss fortsätta att arbeta tillsammans för att främja psykisk hälsa och förebygga suicid. Tillsammans kan vi göra skillnad! 💙💚

Hjärnkollambassadör Yasmine Fröbom med Rickard Bracken från Suicidzero och Psykiskhälsapåschemat